SIGNAAL de elektronische versie

Wake Vredeswacht 5 januari 2008


Goede allemaal,

Hierbij dan de eerste echte elektronische Signaal. Door deze verslagjes van onze wakes willen we jullie in de toekomst graag betrokken houden bij ons werk.

Afgelopen zaterdag hadden we onze eerste vergadering en wake van het jaar. 's Ochtends hebben we als werkgroep eerst vergaderd (Wim, Peter, Marian, Harry en Ton de K.). Alvast een begin gemaakt voor het pas begonnen jaar. Daarna zijn we met onze werkgroepleden naar het Plein gelopen. Daar kwamen we samen met de leden van het Doopsgezind WereldWerk. Gezamelijk hadden we deze wake voorbereid. Maar naast de leden van onze groepen waren er ook nog een aantal andere wakers. (O.a. van het Haags Vredesplatform). In totaal stonden we er met 20 wakers. Jet van het DWW opende de wake met een text over het thema, namelijk het werven voor Defensie van kinderen op ROC- en VMBO-scholen. Daarna hebben we een uur lang gewaakt. Ondertussen deelden we flyers uit met aan de ene kant een tekst over het thema en aan de andere kant het Franciscaans Vredesgebed. Ook vroegen we voorbijgangers hun mening te geven over de stellingen "Het leger mag op VMBO- en ROC-scholen (dus ook onder jonger kinderen) werven" en "De regering moet (meer) geld beschikbaar stellen voor (geweldloos) burgervredeswerk". Ze konden dit door gekleurde stickertjes op een bord te plakken, aangeven. Hierdoor kwamen er leuke gesprekjes los. Het was opvallend dat haast iedereen onze mening deelde dat Defensie niet kinderen op zo een jonge leeftijd mocht werven. Ook vond haast iedereen dat de regering geld beschikbaar moest stellen voor burgervredeswerk. Het was in ieder geval een mooie manier om met mensen in gesprek te komen. Het waren fijne gesprekken. Natuurlijk mocht iedereen zijn eigen mening hebben. Na de wake zijn we met z'n allen naar de Boskant-kerk gelopen. Daar hielden we ons nagesprek. Eerst hebben we de brief voorgelezen, die we vervolgens hebben verstuurd aan de ministers Plasterk, Van Middelkoop en Rauvoet. Daarna hield mevrouw José van Leeuwen een inleiding waar iedereen op kon reageren. Zo werden veel ervaringen gedeeld. Het was af en toe verbijsterend om te horen hoe ver Defensie gaat om kinderen naar zich toe te trekken en warm te maken voor een baantje in het leger. In ieder geval een reden om waakzaam te blijven. Over een paar dagen wordt hier nog op door gegaan door het Platform Vredescultuur, waar ook de Franciscaanse Vredeswacht en het Doopsgezind WereldWerk lid van zijn.
Het was dan ook een hele geslaagde dag.

Mochten jullie een keer een vergadering van de Vredeswacht bij willen wonen, dan kunnen jullie je opgeven bij het secretariaat: 023-5658469.
De volgende wake is op 7 Juni a.s. om 13.00 uur op het Plein. Het thema zal dan weer de "ITEC"-beurs zijn. Maar daar krijgen jullie t.z.t. nog weer bericht van.

Vriendelijke groeten en vrede en alle goeds,
De werkgroep Franciscaanse Vredeswacht.

P.S. hieronder vinden jullie de verzonden brief en foto's van de wake en het nagesprek.

P1050312.jpg
P1050317.jpg
P1050318.jpg
P1050319.jpg
P1050325.jpg
P1050327.jpg
P1050330.jpg

Kop

 

Den Haag, 5 januari 2008.

 

Geachte ministers Plasterk, Van Middelkoop en Rouvoet,

Vrede en alle Goeds.

In het raam van het “Decennium van een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid voor de Kinderen van de Wereld” houden wij net als voorgaande jaren als Franciscaanse Vredeswacht samen met doopsgezind WereldWerk, stichting voor solidariteit en vrede, ook in 2008 op de eerste zaterdag van het jaar een wake bij het Binnenhof. Wij zijn gewoon om dan een brief te schrijven aan mensen, die binnen het kader van dit Decennium een rol kunnen spelen.

Wij richten ons hierbij tot u omdat ons is duidelijk geworden, dat de krijgsmacht minderjarigen  wil interesseren voor het leger door middel van werving op scholen als VMBO en ROC. Dat daarbij niet HAVO- en VWO-leerlingen benaderd worden is merkwaardig en roept de vraag op, of VMBO- en ROC-leerlingen wellicht gemakkelijker te verleiden zijn dan leerlingen met gemiddeld hogere intelligentie, die ook eerder tegenspel kunnen bieden aan het optreden van het leger. Het gemiddelde opleidingsniveau van de Nederlandse soldaten in Afghanistan is in dit opzicht een teken aan de wand.

Wij gaan ervan uit dat u - net als wij - het gebruik van kindsoldaten ten zeerste verwerpt. Echter ook tegen het benaderen van minderjarigen voor een functie in het leger maken wij ernstig bezwaar.

Uiteraard is het niet voldoende om tegen iets te zijn, als er geen onderbouwing is.

Wij weten dat het mooi klinkt om je in te zetten voor vrede en te werken aan vredesopbouw van een samenleving elders in de wereld, die geplaagd wordt door oorlogshandelingen. Een nadere analyse is echter noodzakelijk om te doorzien hoe de werkelijkheid eruit ziet. Wij komen tot de volgende inzichten: 

1.      Deels wordt de krijgsmacht ingezet binnen het raam van de NAVO, wat betekent, dat de hand van de VS binnen het conflict aanwezig is. Helaas hebben de VS een slechte reputatie opgebouwd als het gaat om oorlogen. De prijs, die hiervoor betaald moet worden, is hoog. Zo doden beduidend meer Amerikaanse veteranen zichzelf dan in de rest van de samenleving: Onder de Amerikaanse ex-militairen heerst een ware 'zelfmoord-epidemie'. Wekelijks zijn er 120 doden, zo blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse televisiezender CBS. Dit bericht was te lezen in het Belgische Nieuwsblad van 14 november j.l.

2.      Door het optreden in NAVO-verband worden Nederlandse soldaten in de publieke opinie over één kam geschoren met  de Amerikanen. Behalve door het optreden van de USA tot nu toe in met name Irak en Afghanistan wordt deze beeldvorming nog negatiever,  omdat het Pentagon oorlogen voor de komende decennia zich vooral ziet afspelen in mega-steden als Mumbai, Djakarta of Cairo (zie Asia Times Front Page van 16 oktober 2007). Voorwaar een weinig aanlokkelijk vooruitzicht als het om bevordering van vrede gaat.

3.      Daarnaast wordt de krijgsmacht ingezet voor een VN-mandaat ergens ter wereld. Welke consequentie trekken we uit de ervaringen van Srebrenica? Is het zo dat als het erop aankomt een krijgsmacht van een klein land als Nederland zo nodig in de steek gelaten wordt door leidinggevenden, die iets anders aan hun hoofd hebben dan de bescherming van gewone burgers?

4.      De bedoelde minderjarigen, die naar verhouding verbaal minder ontwikkeld zijn, worden in een kwetsbare leeftijdsfase benaderd, waarbij hun schone idealen worden voorgesteld. Zij krijgen echter geen alternatieven aangeboden om op geweldloze wijze voor de vrede te werken.

5.      Beroepsvoorlichting in het onderwijs in het algemeen beschouwen wij als een goede zaak. Maar dan dient deze niet eenzijdig te zijn en zeker niet met eenzijdige voorstelling van zaken, die geen recht doet aan de realiteit.

6.      Van onze kant zien wij met name graag meer aandacht in het onderwijs geschonken worden aan mogelijkheden tot vreedzame en geweldloze bijdrage aan de opbouw van een rechtvaardige wereldsamenleving. Maar ook vredeseducatie in het algemeen en algemene vorming tot democratische en rechtvaardige burgers verdient naar onze mening meer aandacht binnen de diverse vormen van het onderwijs.

Onze conclusie is derhalve een pleidooi om alternatieven te ontwikkelen voor de jeugd om hun dromen en idealen te verwerkelijken. Het feit, dat het leger moeilijk manschappen weet aan te trekken, betekent naar onze mening dat het leger niet langer een optie is om idealen te verwerkelijken. Het getuigt van eerlijkheid tegenover de jeugd deze boodschap ter harte te nemen.

Met vriendelijke groeten,

namens de Fransciscaanse Vredeswacht,

(Peter Stoffers-Meijering, voorzitter)

namens doopsgezind WereldWerk,

(Henk Blom, vice-voorzitter)

 Franciscaanse Vredeswacht, www.franciscaansevredeswacht.nu  
 
Doopsgezind WereldWerk, www.dgWereldWerk.nl 

Correspondentieadres van de gezamenlijke wake:   
Franciscaanse Vredeswacht, Zalkerbos 26, 2134EM Hoofddorp, Tel.: 023-5658469

Kop